Dobro došli u školu ili stručno usavršavanje nastavnika

Stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju postao je neizostavan segment celoživotnog učenja i unapređenja kvaliteta rada nastavnika, profesora, učitelja, stručnih saradnika i direktora. O svom stručnom usavršavanju koje podrazmeva kako školske, tako i vanškolske aktivnosti, mora voditi računa svaki prosvetni radnik koji želi da unapređuje svoj rad, učini ga kvalitennijim, kreativnijim, prijemčivijim za današnje učenike.

owl-back-to-school-of39t6Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja na svake de godine objavljuje Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastanika, vaspitača i stručnih saradnika u okviru koga svako od navedenih ciljnih grupa može pronaći informacije o aktuelnim programima stručnog usavršavanja van ustanove, kao što su stručni skupovi, tribine, predavanja, letnje i zimske škole, seminari. Pogledajte sajt Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja  i sajt Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.Svaki od navedenih oblika stručnog usavršavanja odnosi se na određene kompetence koje ciljne grupe tim programom treba da razvijaju.  Komeptence su mere znanja, veština i stavova čije posedovanje doprinosi kvalitetnijem i upešnijem radu, a samim tim i uspešnijem, trajnijem i kvalitetnijem učenju. Kompetence su sledeće: K1-Kompetencije za nastavnu oblast, predmet i metodiku nastave, K2-Kompetencija za poučavanje i učenje, K3-Kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika, K4-Kompetencije za komunikaciju i saradnju.

Takođe treba obratiti pažnju i na prioritetne oblasti od značaja za razvoj obrazovanja i vaspitanja, a prioriteti su: 1. prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja 2. prevencija diskriminacije 3. inkluzija dece i učenika sa smetnjama u razvoju i iz društveno-marginalozovanih grupa, kao i individualni obrazovni plan 4. komunikacijske veštine 5. učenje da se uči i razvijanje motivacije za učenje 6. jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odečjenjem 7. saradnja sa roditeljima, učenicima, učeničkim parlamentima 8. informaciono-komunikacione tehnologije. Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik je u obavezi da u toku pet godina sakupi minimum 120b kroz stručno usavršavanje van ustanove, i to 1) ostaruje najmanje po 16 bodova pohađanjem oblika stručnog usavršavanja koji razvija kompetence za užu stručnu obast, poučavanje i učenje, podršku razvoju ličnosti deteta i učenika, komunikaciju i saradnju 2) ostvaruje najmanje 30 bodova pohađanjem oblika stručnog usavršavanja koji se odnose na prioritetne oblasti 3) preostali borj bodova do 120 u toku pet godina raspoređuje na osnovu prioriteta ustanove i sopstvenog plana profesionalnog razvoja. Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ostvaruje najmanje 100 bodova iz odobrenih programa i do 20 bodova za učestvovanje na odobrenim stručnim skupovima, letnjim i zimskim školama i stručnim i studijskim putovanjima. Katalog seminara pogledajte putem linka: Katalog seminara ZOUV1430386714_1380556588

Tabela za popunjavanje plana stručnog usavršavanja van ustanove može da izgleda ovako: planseminari

Lični plan profesionalnog usavrčavanja u ustanovi može da izgleda ovako: Licni_plan_profesionalnog_usavrsavanja_u_ustanovi

Veliki broj informacija, vesti, dokumenata o stručnom usavršavanju možete pronaći na stanici: Stručno usavršavanje prosvetara

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju preuzmite putem linka: Pravilnik

U okviru punog radnog vremena, nastavnik i stručni saradnik ima 68 sati godišnje različitih oblika stručnog usavršavanja, od čega je 24 sata pravo na plaćeno odsustvo iz ustanove radi pohađanja odobrenih programa i stručnih skupova, a 44 sata stručnog usavršavanja u okviru svojih razvojnih aktivnosti. Stalno stručno usavršavanje ostvaruje se aktivnostima koje preduzima ustanova u okviru svojih razvojnih aktivnosti, i to:

 1. 1.              Izvođenje uglednih časova, odnosno aktivnosti sa diskusijom i analizom

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Izvođenje uglednog časa

8

Pisana priprema za čas;Organizacija prostora i vremena;Priprema nast.materijala:

Inovativna sredstva ;

Realizacija časa;

Sređivanje podataka sa evaluacionih listova;

Samoevaluacija

 
Asistent – pomoćnik

4

Pomoć u pripremi časaAsistencija tokom izvođenja časaPopunjavanje evaluacionih lista

Učešće u diskusiji

 
Prisustvovanje i diskusija na uglednom času

2

PrisustvovanjeEvidentiranje uočenih kvaliteta časaPopunjavanje evaluacionih lista

Učešće u diskusiji

 
 1. 2.              Izlaganje sa stručnih usavršavanja sa obaveznom diskusijom i analizom (sati se računaju po održanom sastaku stručnog organa)

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Izlagač

5

Pisana priprema za izlaganje;Organizacija izlaganjaPriprema materijala za prisutne

Realizacija

Analiza

 
Slušalac

1

PrisustvoUčešće u diskusijiAnaliza mogućnosti za primenu u sopstvenoj praksi  
 1. 3.              Prikaz knjige, priručnika, stručnog članka, časopisa i didaktičkog materijala iz oblasti obrazovanja i vaspitanja

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Izlagač

5

 Pisana priprema prikaza Organizacija aktivnostiPrezentacija prikaza  
Slušalac

1

PrisustvoUčešće u diskusijiAnaliza mogućnosti za primenu u sopstvenoj praksi  
 1. 4.              Prikaz bloga, sajta, posta, apleta, društvenih mreža i ostalih multimedijalnih sadržaja

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Izlagač

5

Priprema prikaza sajta, bloga…Prezentacija multimedijalnih sadržajaDiskusija  
Slušalac

1

PrisustvoUčešće u diskusijiAnaliza mogućnosti  primene u praksi  
 1. 5.              Publikovanje stručnih radova, autorstva i koautorstva knjige, priručnika, multimedijalnih sadržaja, nastavnih sredstava…

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Autor/koautor

Izlagač

10

Objavljivanje rada u stručnom časopisu / listuPriprema za prezentacijuPrezentovanje rada u ustanovi

Diskusija

 
Slušalac

1

Prisustvo, učešće, diskusija, analiza  
Autor/koautor

Izlagač

13

Referat na kongresu, konferenciji,simpozijumu i priprema i prezentovanje u ustanovi  
Slušalac

1

Prisustvo, učešće, diskusija, analiza  
Recenzija udžbenika ili stručne knjige

15

Recenzija udžbenika ili stručne knjige  
Autor/koautorKnjige, priručnika, praktikuma, nastavnog sredstva

20

Referat na kongresu, konferenciji,simpozijumuPisana priprema za prezentovanje u ustanovi  
Slušalac

1

Prisustvo, učešće, diskusija, analiza  
Akreditacija programa stručnog usavršavanja u godini akreditacije

20

Osmišljavanje programa stručnog usavršavanjaAkreditovanje programa  
Realizacija akreditovanog programa stručnog usavršavanja

15

Učešće u realizaciji akreditovanog programa stručnog usavršavanja  
Akreditacija stručnog skupa, tribine, kongresa, letnje i zimske škole, okruglog stola…

15

Osmišljavanje programa stručnog skupa, tribine, kongresa, letnje i zimske škole, okruglog stola…  
 1. 6.              Ostvarivanje istraživanja koje doprinosi unapređenju i

afirmaciji obrazovno vaspitnog procesa

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Rukovodilac autorskog istraživanja

20

Planiranje autorskog istraživanjaOrganizacija autorskog istraživanja Rukovođenje autorskim istraživačkim projektom usmerenim na povećanje kvaliteta rada škole  
Učesnik u istraživačkom projektu

10

Angažovanje u istraživačkom projektu  
Koordinator istraživanja

10

Planiranje istraživanjaOrganizacija istraživanjaAngažovanje u istraživačkom projektu  
Članovi tima

5

Planiranje istraživanjaOrganizacija istraživanjaAngažovanje u istraživačkom projektu  
Objavivanje/publikovanjeautorskog istraživačkog projekta

10

Publikovanje autorskog istraživanja u stručnom časopisuPisana priprema za prezentovanje istraživačkog projekta  
Slušalac

1

Prisustvo, učešće, diskusija, analiza  
 1. 7.              Stručne posete i strudijska putovanja definisana Razvojnim planom ustanove

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Vođa-autor stručne posete/studijskog putovanja

6

Planiranje aktivnostiOrganizacija posete Pisanje izveštaja Prezentovanje u ustanovi Analiza  
Učesnik stručne posete/studijskog putovanja

4

PrisustvoUčešće u stručnoj poseti /studijskom putovanju Učešće u diskusiji

Pisana analiza

 
 1. 8.              Ostvarivanje projekata obrazovno-vaspitnog karaktera u ustanovi

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Pisanje projekata-koordinator

15

Izrada predloga -projektne aplikacije  
Pisanje projekata-Član projektnog tima

10

Učešće u pisanju/apliciranju  
Organizator predavanja, tribina, smotri, književnih susreta, akademija, izložbi radova u školi itd…

5

Planiranje aktivnostiOrganizacija aktivnostiAnaliza aktivnosti

(npr: Festival nauke, Izložba kućnih ljubimaca, Seoska otvorena škola, Vaskršnja izložba, Kvizovi, Priredbe, Humanitarne i ekološke akcije, Sajam školskog izdavštva, Zavičajni pisci u oku profesora, Školski list, Frankofonije, Tribine, Radionice…)

 
Koordinator

4

Pomoć u planiranjuPomoć u organizacijiUčešće u realizaciji

Analiza aktivnosti

 
Učesnik/posetilac

2

Učestvuje, diskutuje, analizira  
Organizovanje odlaska učenika u bioskop, pozorište, koncerte, na sportske i kulturne  manifestacije

3

Planiranje aktivnostiOrganizovanje aktivnosti (npr.odlazak u bioskop, pozorište, koncerte, na sportske i kulturne  manifestacije, pisanje izveštaja i analiza i diskusija  
Koordinacija rada Učeničkog parlamenta i Vršnjačkog tima

5

Planiranje aktivnostiOrganizovanje aktivnostiUčešće u aktivnostima

Saradnja sa učenicima i nastavnicima

 
 1. 9.              Rad sa studentima, pripravnicima i volonterima

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Rad sa studentima

5

Izvođenje nastave ili konsultacije na kojima je prisutan student ili pripravnik sa mentorom i zajedničko analiziranje nastave/konsultacija  
Rad sa volonterima

2

Pružanje podrške, podučavanje, konsultacije, razgovori, vođenje dokumentacije  
 1. 10.          Takmičenja i smotre

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Republička i međunarodna takmičenja i smotre

15

Pripremanje učenika za republička i međunarodna takmičenja i smotre  
Učestvovanje u organizaciji takmičenja i smotri od opštinskog nivoa Opštinski 5Okružni 10  Plan raspodele zaduženjaOrganizovanje takmičenjaUčešće u realizaciji takmičenja i smotri  
 1. 11.          Stručni aktivi, udruženja, podružnice, ogranci na nivou grada /opštine koja doprinosi unapređenju i afirmaciji obrazovno vaspitnog procesa

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Rukovodilac /predsednik stručnog aktiva, udruženja, podružnice na nivou grada /opštine

8

Planira aktivnostiOrganizuje i vodi sastankeVodi dokumentaciju

Predstavlja udruženje u javnosti

Predstavlja sadržaje na stručnom organu u ustanovi

 
Učesnik

2

Učestvovanje u raduUčešće u aktivnostima stručnih aktiva, udruženja, podružnica na nivou grada /opštine (aktiv nastavnika italijanskog jezika, Podružnica društva za srpski jezik, Udruženje stručnih saradnika, Ogranak Vukove zadužbine…)  
 1. 12.          Marketing škole
Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Administrator sajta

20

Izrada i ažuriranje sajta ustanove  
Pomoćnik administratora sajta

10

Pružanje pomoći oko ažuriranja sajta  
PR menadžment / osoba zadužena za odnose sa javnošću

3 po aktivnosti (po izjavi, intervjuu, gostovanju na TV…)

Izjave, intervjui, gostovanja na medijima, saopštenja, izrada i distribucija promotivnog materijala itd.  
Član tima

1

Pružanje pomoći i podrške u aktivnostima u odnosima sa javnošću  
 1. 13.           Rad u radnim telima i programima

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Koordinator programa od nacionalnog značaja (MPNTR, ZUOV, ZVKOV, GIZ…)

20

Učešće u realizaciji programa od nacionalnog značaja(npr: PISA istraživanje, Nacionalno testiranje učenika, Profesionalna orijentacija, Praćenje kolega jednakih po poziciji i obrazovanju itd…)  
Član tima

10

Učešće u realizaciji programa od nacionalnog značaja(npr: PISA istraživanje, Nacionalno testiranje učenika, profesionalna orijentacija, Praćenje kolega jednakih po poziciji i obrazovanju itd….)  
Programi/projekti u lokalnoj samoupravi

10

Učešće u realizaciji programa/projekata lokalne samouprave (Strategije, Radna tela, Ekološki projketi, Prevencija narkomanije, Bezbednost u saobraćaju,programi NSZ, SCR, MUP, Zdravstva, Privredne komore….)  
Član tima

5

Učešće u realizaciji programa/projekata lokalne samouprave  
Obuka za završni ispit i matura

3

U realizaciji ŠU*ukoliko se akredituje stručni skup Obuka završnog ispita, sati se neće računati   

Izveštaj o stručnom  usavršavanju za prvo polugodište može da izgleda ovako: Izveštaj

Pregled programa koji su najvaljeni za realizaciju možeta naći u Bazi stručnog usavršavanja na ovoj strani,  а stručne skupove na ovoj strani.

Listu regionalnih centara za razvoj, usavršavanje i sl. možete pronaći na linku: Regionalni centri

Ono što predstavlja najveći problem o ovoj priči o usavršavanju jeste cena novostečenih znanja i veština. Novosti naovde: KOTIZACIJA za učešće na nekom od seminara je od 4.500 do 11.000 dinara. Ukoliko se putuje u neki drugi grad potrebno je platiti prevoz, smeštaj i ostale troškove. Seminare za stručno usavršavanje zaposlenih akredituje Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. ‘ Zbog straha da ne izgube radno mesto mnogi profesori stručno usavrašavanje plaćaju iz svog džepa, jer škola ili nema novca ili direktor ne dostavi zahtev Sekretarijatu za obrazovanje – navodi Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola Beograda.’ (izvor: Novosti_Svi nastavnici na usavršavanju)

Nikako ne smemo izpstaviti stučno usavršvanje putem interneta, tzv. popularni webinari, koje vrlo često može da bude besplatno, a jedino što zahteva je vreme koje treba da mu posvetimo. Stručno usavršavanje nastavnika, uz neophodno znanje engleskog jezika, je besplatno na nekom od masivnih otvorenih kurseva:  Udacity , Coursera, edX.

Na sajtu Klik do znanja možete pronaći i listu vebinara na srpskom jeziku: Vebinari

Multi Media Internet Laptop with Objects

Na svakome od nas je da izvrši procenu svojih profesionalnih afiniteta, profesionalnih nedostataka koje želimo da unapredimo, i dubinu džepa i vremena koje možemo da izdvojimo.

Brain and books

5 mišljenja na „Dobro došli u školu ili stručno usavršavanje nastavnika

 1. Можете ли да ми опишете проблем? Овај чланак је писан као и сви остали, требало би да је све у реду и да може све да се види.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s